„Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПЕГ „Йоан Екзарх“ – град Враца“

Индивидуален номер на процедурата:
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност:  лв.